Regulamin Porządkowy

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1

Na podstawie art.23 i 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654
z późn. zm.) tworzy się: „Regulamin organizacyjny Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika
w Koszalinie”.

§ 2

Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, zwany dalej "szpitalem" jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, działającym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

§3

 1. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych na podstawie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących
  działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego.
 2. Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa się w medycznych komórkach organizacyjnych
  szpitala w ramach zawartych umów z Narodowym Funduszem Zdrowia z innymi podmiotami
  zewnętrznymi zapewniającymi finansowanie działalności leczniczej.

§ 4

 1. Organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych szpitala określa niniejszy
  regulamin.
 1. Regulamin organizacyjny ustala dyrektor szpitala.

 

Rozdział II

CELE I  ZADANIA  SZPITALA

§ 5

 1. Celem działania szpitala jest prowadzenie działalności leczniczej, polegającej na udzielaniu
  świadczeń zdrowotnych, a w szczególności takich jak:
 1. badania i porady lekarskie,
 2. leczenie,
 3. rehabilitacja lecznicza,
 4. działalność diagnostyczna w ramach posiadanych pracowni,
 5. pielęgnowanie chorych,
 6. promocja zdrowia,
 7. orzekanie o stanie zdrowia,
 8. prowadzenie działalności profilaktycznej i oświatowo-zdrowotnej,
 9. zadania obronne wynikające z przepisów ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r., poz. 461 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,
 10. pomoc ambulatoryjna,
 11. innych nie wymienionych w niniejszym punkcie a wynikających z odrębnych przepisów.

2.  Jakość świadczeń zdrowotnych wykonywanych w szpitalu potwierdzona jest Certyfikatem PN-EN ISO 9001.

§ 6

      1.   Do zadań szpitala należy:

 1. zapewnienie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych,
 2. zapewnienie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne,
 3. zapewnienie ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych obejmujących świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej,
 4. wykonywanie badań diagnostycznych,
 5. organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu dokształcania pracowników medycznych oraz kształcenie osób przygotowujących się do wykonywania zawodu medycznego lub wykonujących zawód medyczny,
 6. prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
 1.  Do dodatkowych zadań szpitala należy prowadzenie działalności wynikającej z przepisów ustawy
  z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity. Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz.461) oraz wydanych na tej postawie przepisów wykonawczych oraz realizacja zadań w zakresie ochrony zdrowia w sytuacjach kryzysowych.
 2.   Szpital może prowadzić bez szkody dla jakości i dostępności realizowanych statutowo świadczeń:
 1. organizację szkoleń, kursów, konferencji,
 2. dzierżawę, najem aktywów trwałych,
 3. usługi stołówkowe dla pacjentów i osób zewnętrznych,
 4. usługi sterylizacji,
 5. uchylony.

Rozdział III

  STRUKTURA ORGANIZACJNA, SPOSÓB KIEROWANIA I  ZADANIA  KOMÓREK  ORGANIZACYJNYCH

§ 7

 1. Szpitalem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz dyrektor.
 2. Dyrektor samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące szpitala i ponosi za nie odpowiedzialność.
 3. Dyrektor jest przełożonym wszystkich pracowników.

§ 8

 1. Dyrektor kieruje szpitalem przy pomocy:

1)  zastępców dyrektora,

2)  głównego księgowego,

3)  naczelnej pielęgniarki,

4)  ordynatorów i koordynatorów oddziałów,

5)  kierowników komórek organizacyjnych,

6)  pracowników zajmujących samodzielne stanowiska.

 1. Podczas nieobecności dyrektora, szpitalem kieruje jego zastępca lub osoba przez niego
  upoważniona.

§ 9

1.    Dyrektor wykonując swoją funkcję zapewnia w szczególności:

 1. bieżący nadzór nad wykonywaniem zadań statutowych,
 2. organizację wykonywania zadań przez poszczególne komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracownicze,
 3. współdziałanie z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą,
 4. realizację zadań zleconych przez podmiot tworzący,
 5. udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich uprawnieniach
  i kwalifikacjach zawodowych określonych odrębnymi przepisami,
 6. zorganizowanie i prawidłowe działanie kontroli wewnętrznych i zarządczych oraz wykorzystanie jej wniosków,
 7. wytyczanie głównych kierunków rozwoju działalności szpitala,
 8. koordynację funkcjonowania i współpracy wszystkich struktur organizacyjnych szpitala.

2.  Dyrektor wydaje wewnętrzne akty prawne, których projekty sporządzają pracownicy właściwych komórek organizacyjnych, to jest:

 1. zarządzenia,
 2. regulaminy,
 3. decyzje,
 4. instrukcje,
 5. procedury.

3.      Dyrektor wyznacza swoich zastępców.

4.      Dyrektor podejmuje decyzje w sprawach pracowniczych.

5.      Dyrektor zawiera umowy cywilno – prawne na realizację świadczeń zdrowotnych i inne.

6.      Dyrektor rozpatruje skargi i wnioski pracowników i pacjentów.

7.    Dyrektor wykonuje inne czynności związane z zarządzaniem i kierowaniem szpitalem wynikające 
 z obowiązujących przepisów.

§ 10

Dyrektor może, w drodze zarządzenia, powoływać pełnomocników, zespoły zadaniowe, komisje
i komitety do realizacji określonych celów.

§ 11

 1.  Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych kieruje i nadzoruje bezpośrednio działalnością szpitala w zakresie wszystkich spraw technicznych, informatycznych administracyjno- gospodarczych oraz podejmuje decyzje w sprawach wchodzących w zakres działania podległych mu komórek organizacyjnych.
 2. Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych podlegają kierownicy działów:
 1. Administracyjno-Gospodarczego,
 2. Budowlanego,
 3. Informatyki,
 4. Technicznego,
 5. Zamówień Publicznych,
 6. Zaopatrzenia i Transportu.
 1. Do zadań Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno- Administracyjnych należy nadzór i kontrola nad działalnością techniczną i administracyjną szpitala a w szczególności:
  1. nadzór i kontrola nad majątkiem szpitala pod względem budowlanym
   i energetycznym;
  2. nadzorowanie i koordynowanie prac podległych komórek organizacyjnych;
  3. kontrola i nadzór nad całokształtem prac związanych z prowadzeniem systemów informatycznych i jakościowych;
  4. podejmowanie działań zmierzających do minimalizacji kosztów materiałowych i zużycia energii;
  5. sprawowanie kontroli nad właściwym użytkowaniem i zabezpieczeniem majątku szpitala.
 2. Zastępca dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych podlega bezpośrednio Dyrektorowi szpitala
  i przed nim odpowiada za wykonanie ciążących na nim zadań.

§ 12

Koordynator ds. Świadczeń Zdrowotnych odpowiada za koordynowanie udzielanych świadczeń zdrowotnych w szpitalu poprzez:

 1. nadzór nad procesami diagnostycznymi, leczenia i rehabilitacji w oddziałach i poradniach szpitala,
 2. kontrolę stosowania procedur diagnostycznych i terapeutycznych pod względem jakości
  i zgodności z przyjętymi standardami,
 3. kontrolę sposobu korzystania ze świadczeń specjalistycznych i stosowania technologii medycznych,
 4. nadzorowanie gospodarki lekami i artykułami medycznymi szpitala,
 5. kontrolę zasadności wyboru leków stosowanych w diagnostyce, leczeniu, rehabilitacji,
 6. kontrolę zasadności wystawiania recept,
 7. kontrolę dokumentacji lekarskiej,
 8. przeprowadzanie systematycznej kontroli historii chorób i pozostałej dokumentacji medycznej,
 9. rozpatrywanie skarg i zażaleń pacjentów,
 10. podejmowanie działań na rzecz poprawy jakości usług oraz współuczestnictwo w:
 1. planowaniu zadań szpitala,
 2. opracowaniu planu zatrudnienia – podział etatów pomiędzy poszczególne komórki organizacyjne sprawujące opiekę zdrowotną,
 3. opracowywaniu i wdrażaniu programów zapewniających oczekiwaną jakość realizowanych świadczeń zdrowotnych,
 4. ocenianiu jakości świadczonej opieki,
 5. diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów organizacyjnych szpitala w celu zapewnienia właściwej opieki medycznej,
 1. nadzór merytoryczny nad pracą zespołów problemowych Komitetu Jakości.

§ 13

 1. Główny Księgowy kieruje i nadzoruje bezpośrednio działalnością szpitala w zakresie spraw
  księgowych, ekonomicznych i finansowych.
 2. Główny Księgowy nadzoruje pracę Działu Ekonomiczno-Księgowego, o którym mowa w § 26  organizacji wewnętrznej, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 3. Główny Księgowy odpowiada za prowadzenie rachunkowości szpitala, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami.
 4. Zakres uprawnień i obowiązków Głównego Księgowego obejmuje w szczególności:
  1. kontrolę i nadzór nad całokształtem prac związanych z prowadzeniem gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami,
  2. planowanie, wykorzystywanie i ewidencję środków finansowych związanych
   z funkcjonowaniem szpitala,
  3. planowanie środków finansowych związanych z długoletnim funkcjonowaniem szpitala,
  4. analizę finansów w ujęciu długoterminowej strategii zarządzania,
  5. planowanie i dokonywanie analiz w zakresie gospodarki finansowej szpitala,
  6. obieg i kontrolę dokumentów finansowych,
  7. nadzór nad rachunkiem kosztów,
  8. dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych zgodnych
   z planem finansowym,
  9. opracowywanie planów finansowych,
  10. innych obowiązków i zadań wynikających z obowiązujących przepisów.
 1. Główny Księgowy podlega bezpośrednio Dyrektorowi szpitala i przed nim odpowiada za wykonanie swoich zadań.

§ 14

 1. Naczelna Pielęgniarka kieruje i nadzoruje bezpośrednio działalnością szpitala w zakresie wszelkich spraw związanych z organizowaniem i koordynowaniem pracy średniego personelu medycznego, pracowników rejestracji, salowych, sekretarek medycznych i sanitariuszy oraz podejmuje decyzje
  w sprawach wchodzących w zakres działania podległych komórek organizacyjnych.
 2. Naczelna Pielęgniarka prowadzi także sprawy związane z utrzymaniem czystości i odpowiedniego poziomu higieny na oddziałach szpitalnych oraz żywieniem w szpitalu,
 3. Pracą podległego personelu Naczelna Pielęgniarka kieruje za pomocą pielęgniarek oddziałowych
  i koordynujących oraz innych pracowników zajmujących stanowiska równorzędne,
 4. Do podstawowych zadań Naczelnej Pielęgniarki należy:
 1. zapewnienie realizacji kompleksowych świadczeń przez pielęgniarki i położne w opiece nad pacjentem,
 2. współuczestnictwo w planowaniu zadań szpitala,
 3. systematyczne monitorowanie, analizowanie i ocenianie jakości opieki pielęgniarskiej
  i położniczej, stosowania metod pracy, wyposażenia i obsługi pielęgniarskich stanowisk pracy,
 4. zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej i położniczej poprzez elastyczną rotację kadr odpowiednio do faktycznego zapotrzebowania na opiekę,
 5. systematyczne szacowanie rzeczywistego zapotrzebowania na opiekę pielęgniarską
  i planowanie zatrudnienia podległego personelu,
 6. organizowanie pracy pielęgniarek poprzez planowanie i dobór prawidłowych metod postępowania pielęgniarskiego,
 7. opracowanie struktury organizacyjnej działu pielęgniarskiego w szpitalu: określenie liczby
  i rodzaju pielęgniarskich stanowisk pracy, ustalenie zakresu obowiązków, uprawnień, odpowiedzialności  oraz kwalifikacji wymaganych na poszczególnych stanowiskach,
 8. poszukiwanie i proponowanie nowych rozwiązań na rzecz poprawy jakości usług medycznych,
 9. opiniowanie w zakresie zatrudnienia do pracy nowych pracowników - dobór stanowisk,
 10. nadzorowanie przebiegu adaptacji zawodowej nowych pracowników,
 11. ustalanie planu szkoleń personelu pielęgniarskiego w porozumieniu z pielęgniarkami oddziałowymi,
 12. planowanie rozwoju zawodowego podległego personelu, opiniowanie kandydatów na różne formy doskonalenia zawodowego,
 13. nadzór nad praktykami studenckimi i przeszkoleniem po ponad 5-leniej przerwie
  w wykonywaniu zawodu pielęgniarki/położnej,
 14. organizowanie i prowadzenie okresowych odpraw kierowniczej kadry pielęgniarskiej i innych spotkań powołanych w celu sprawniejszej realizacji wytyczonych zadań,
 15. rozpatrywanie skarg i wniosków składanych przez podległy personel, współpracowników
  i pacjentów,
 16. współpraca z kierownikami komórek organizacyjnych szpitala, ordynatorami/koordynatorami oddziałów, przedstawicielami samorządu pielęgniarek i położnych oraz z członkami zespołu terapeutycznego w zakresie sprawnego funkcjonowania szpitala oraz prawidłowego przebiegu hospitalizacji pacjentów,
 17. kontrola ewidencji czasu pracy podległego personelu.
 18. podnoszenie jakości świadczonych usług pielęgniarskich i położnych.

§ 15

 1. Pracą oddziałów szpitalnych kierują ordynatorzy lub koordynatorzy oddziałów.
 2. Pracą pozostałych komórek organizacyjnych szpitala kierują kierownicy tych komórek lub osoby
  wykonujące prace w ramach samodzielnego stanowiska.
 3. Pracownik zajmujący stanowisko kierownicze oddziałów szpitalnych jak i innych zobowiązany jest
  do planowania, organizowania, nadzorowania oraz kontroli w zakresie funkcjonowania komórki,
  którą kieruje.
 4. Szczegółowe obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność kierujących komórkami organizacyjnymi szpitala zostały opisane w § 16 niniejszego regulaminu.

§ 16

1. Pracownik zajmujący stanowisko kierownicze zobowiązany jest do planowania, organizowania,
 nadzorowania oraz kontroli funkcjonalnej działalności komórki, którą kieruje.

2.  Do obowiązków osób kierujących komórkami organizacyjnymi należy w szczególności:

 1. kierowanie pracą podległych komórek,
 2. rozdział zadań i środków do ich wykonania, z uwzględnieniem ich rangi, priorytetu, kwalifikacji fachowych i obciążenia pracą bieżącą bezpośrednich wykonawców,
 3. proponowanie wewnętrznej organizacji komórki oraz rozdział stałych zadań poszczególnym pracownikom,
 4. nadzór nad efektywnością i skutecznością działania podległych komórek,
 5. nadzór służbowy nad wykonywanymi przez podległych pracowników zadaniami oraz udzielanie im w miarę potrzeb wyjaśnień, wskazówek i instruktażu zawodowego,
 6. przestrzeganie przy realizacji zadań dyscypliny ekonomicznej i finansowej,
 7. nadzór nad warunkami pracy pracowników, z uwzględnieniem przepisów bhp i p.poż,
 8. wprowadzanie nowo przyjętych pracowników w zakres realizowanych zadań i nadzór nad przebiegiem ich adaptacji w zespole,
 9. inspirowanie i wspieranie rozwoju zawodowego podległych pracowników,
 10. analizowanie i doskonalenie struktury zatrudnienia w podległych komórkach organizacyjnych,
 11. przestrzeganie oraz nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników przepisów prawa, wewnętrznych aktów normatywnych i obowiązujących norm etycznych,
 12. ocenianie pracowników,
 13. wykonywanie zadań z zakresu spraw obronnych, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego.
 1.  Uprawnienia kierowników komórek organizacyjnych:
 1. opiniowanie kandydatów do pracy w podległych komórkach organizacyjnych,
 2. wydawanie podległym pracownikom poleceń służbowych w zakresie zadań przypisanych komórce organizacyjnej,
 3. wyznaczanie podległym pracownikom stałych obowiązków i doraźnych zadań oraz ocena ich realizacji,
 4. wnioskowanie w sprawie nagradzania lub karania podległych pracowników,
 5. autonomiczne decydowanie o: sposobie wykonywania zadań przydzielonych podległym
  komórkom organizacyjnym, z uwzględnieniem prawidłowej współpracy z innymi komórkami,
 6. organizowanie pracy i jej podział w podległych komórkach organizacyjnych,
 7. podpisywanie korespondencji zgodnie z przyznanymi uprawnieniami,
 8. wyznaczanie swojego zastępcy oraz okresowe lub stałe delegowanie części
  posiadanych uprawnień poszczególnym pracownikom.
 1.  Odpowiedzialność kierowników komórek organizacyjnych za:
 1. rzetelną i terminową realizację powierzonych obowiązków oraz realizację zadań
  i wykorzystanie posiadanych uprawnień,
 2. przestrzeganie dyscypliny organizacyjnej i finansowej w podejmowanych decyzjach,
 3. realizację, efektywność i skuteczność działania, w tym szczególnie za realizację
  odpowiednio do rodzaju komórki organizacyjnej, kontraktów i umów stanowiących źródło
  finansowania działalności szpitala,
 4. znajomość i stosowanie w praktyce obowiązujących aktów prawnych oraz bieżące
  zaznajamianie podległych pracowników z powyższymi przepisami,
 5. efektywne wykorzystywanie czasu pracy podległych pracowników oraz terminowe, zgodnie
  z Kodeksem Pracy, udzielanie urlopów wypoczynkowych,
 6. racjonalne wykorzystanie przydzielonych zasobów,
 7. terminowość i rzetelność prowadzonej dokumentacji, dokumentów sprawozdawczych,
  analitycznych informacji (w przypadku medycznych komórek organizacyjnych, prowadzenie dokumentacji medycznej na bieżąco w sposób czytelny i umożliwiający identyfikację osób dokonujących wpisów),
 8. przestrzeganie tajemnicy służbowej i zawodowej,
 9. dbanie o dobro i właściwy wizerunek szpitala.

§ 17

 1. Do obowiązków pracowników należy w szczególności:
  1. rzetelne i terminowe wywiązywanie się z przyjętych obowiązków, w sposób zgodny
   z obowiązującymi przepisami i interesem szpitala;
  2. znajomość i przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, zarządzeń, procedur, instrukcji
   i regulaminów dotyczących w szczególności powierzonego zakresu pracy, zasad organizacji
   pracy w szpitalu oraz zasad ustalonych w ramach Polityki Jakości oraz standardów
   akredytacyjnych;
  3. informowanie przełożonych o nie dających się samodzielnie usunąć przeszkodach w realizacji
   zadań;
  4. podnoszenie kwalifikacji zawodowych do poziomu niezbędnego dla wykonywania zadań
   na danym stanowisku,
  5. przestrzeganie przepisów dyscypliny pracy, BHP i p.poż;
  6. zgodne z przepisami i przeznaczeniem wykorzystywanie powierzonego majątku szpitala,
   zabezpieczanie dostępnymi środkami przed zniszczeniem, kradzieżą lub nieuzasadnionym
   obniżeniem wartości;
  7. przestrzeganie tajemnicy służbowej i zawodowej;
  8. wykonywanie zadań z zakresu spraw obronnych, ochrony ludności i zarządzania kryzysowego.
 2. Uprawnienia pracowników obejmują w szczególności:
 1.  otrzymanie i aktualizację formalnie określonych zakresów obowiązków, uprawnień
  i odpowiedzialności;
 2. dostęp do środków niezbędnych do realizacji wykonywanych zadań;
 3.  wybór sposobu, miejsca i czasu realizacji zadań o ile nie są one ograniczone lub określone
  decyzją przełożonego, organizacja pracy, procedurami lub przepisami;
 4.  zwracanie się o pomoc do bezpośredniego przełożonego w przypadku trudności
  w samodzielnym wywiązaniu się z zadań;
 5.  zwracanie się do przełożonego wyższego szczebla w sprawach spornych lub nie rozstrzygniętych przez bezpośredniego przełożonego;
 1. Pracownik ponosi odpowiedzialność w szczególności za:
  1.  jakość, terminowość i ilość wykonywanych zadań stosownie do posiadanych uprawnień, środków i warunków ich realizacji;
  2.  stan i sposób wykorzystania powierzonego do jego dyspozycji majątku i środków materialnych,
   finansowych i organizacyjnych;
  3.  przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, norm etycznych oraz zasad i procedur
   obowiązujących w szpitalu.

§ 18

Zakresy obowiązków i uprawnień poszczególnych pracowników znajdują się w ich aktach osobowych
i są przechowywane w Dziale Personalnym.

§ 19

Szczegółową organizację wewnętrzną i zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych wchodzących w skład szpitala określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

Rozdział  IV

MIEJSCE I RODZAJ ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 20

Miejscem udzielania świadczeń zdrowotnych szpitala jest:

 1. Koszalin ul. T. Chałubińskiego 7
 2. Koszalin ul. Orla 2
 3. Koszalin ul. Monte Cassino 13

§ 21

 1. W skład Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie wchodzą:
 1. Szpital Wojewódzki ul. T Chałubińskiego 7 Koszalin,
 2. Zespół Opieki Ambulatoryjnej ul. T Chałubińskiego 7 Koszalin,
 1. Poradnie Specjalistyczne,
 2. Pracownie Specjalistyczne,
 1. Przychodnia Onkologiczna ul. Orla 2 Koszalin,
 2. Przychodnia Kompleksowej Rehabilitacji ul. T. Chałubińskiego 7 Koszalin.

będące jednostkami organizacyjnymi działalności Szpitala. W skład struktury szpitala wchodzą oddziały szpitalne, pracownie i poradnie specjalistyczne, będące komórkami organizacyjnymi działalności szpitala.

 1. Oddziały szpitalne zapewniają całodobową opiekę stacjonarną w zakresie odpowiedniej specjalności.
 1. Do zadań oddziałów należy w szczególności:
 1. udzielanie kwalifikowanej pomocy medycznej, zwłaszcza w przypadkach nagłych (wypadkach
  i zachorowaniach),
 2. udzielanie świadczeń konsultacyjnych pacjentom z innych oddziałów szpitalnych oraz pacjentom kierowanym na konsultacje specjalistyczne przez poradnie specjalistyczne szpitala
  i podmioty, z którymi zostały zawarte umowy w tym zakresie,
 3. zabezpieczenie rehabilitacji, w tym wczesnej rehabilitacji przyłóżkowej, pacjentom wymagającym usprawnienia,
 4. wykonywanie badań diagnostycznych, na rzecz pacjentów hospitalizowanych
  i ambulatoryjnych, w oparciu o odpowiednie pracownie diagnostyczne,
 5. zapewnienie przyjętemu pacjentowi leków i artykułów sanitarnych,
 6. zapewnienie pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia,
 7. utrzymanie kontaktu z rodzinami pacjentów lub ich opiekunami prawnymi,
 8. prowadzenie instruktażu w zakresie włączania pacjentów i ich rodzin do realizacji zachowań prozdrowotnych,
 9. prowadzenie specjalizacji, szkoleń oraz dokształcania pracowników medycznych,
 10. prowadzenie dokumentacji medycznej oraz statystyki medycznej,
 11. gromadzenie informacji medycznych z realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz innymi podmiotami w zakresie udzielanych przez oddział świadczeń zdrowotnych,
 12. współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi szpitala w oparciu o regulamin organizacyjny oraz o aktualnie obowiązujące regulacje prawne.

§ 22

 1. Poradnie specjalistyczne są komórkami organizacyjnymi, udzielającymi ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń diagnostycznych, leczniczych i profilaktycznych w ramach odpowiednich specjalności.
 2. Do zadań poradni specjalistycznych należy w szczególności:
 1. udzielanie indywidualnych porad specjalistycznych z zakresu danej specjalności poradni,
 2. przeprowadzanie ambulatoryjnych zabiegów specjalistycznych,
 3. prowadzenie spraw związanych z dokumentacją i statystyką medyczną,
 4. wnioskowanie w sprawach zaopatrzenia pacjentów w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne,
 5. współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi szpitala w oparciu o niniejszy regulamin, regulaminy poszczególnych komórek organizacyjnych oraz o aktualnie obowiązujące regulacje prawne.

Rozdział V

ZAKRES i PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA  ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 23

 1. Szpital zapewnia przyjętemu pacjentowi specjalistyczną całodobową opiekę medyczną oraz:
 1. świadczenia zdrowotne,
 2. środki farmaceutyczne i materiały medyczne,
 3. pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu jego zdrowia.
 1. W razie pogorszenia się stanu zdrowia chorego powodującego zagrożenie życia lub w razie jego śmierci, szpital jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić wskazaną przez pacjenta osobę /rodzinę/ lub instytucję, przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.

§ 24

 1. Przyjęcie danej osoby do szpitala odbywa się na podstawie skierowania od lekarza lub uprawnionej instytucji w trybie planowym oraz bez skierowania tylko w przypadkach nagłych w trybie pilnym.
 2. Przyjęcie do szpitala może nastąpić w każdym dniu i o każdej porze – w przypadkach uzasadnionych medycznie.

§ 25

 1. O przyjęciu do szpitala, po zapoznaniu się ze stanem zdrowia pacjenta, decyduje w Izbie Przyjęć lekarz dyżurny, na podstawie skierowania do szpitala wystawionego przez lekarza kierującego wraz
  z załączonymi wynikami badań oraz po uzyskaniu zgody pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego /opiekuna faktycznego.
 2. Jeżeli lekarz, o którym mowa w ust. 1 stwierdzi potrzebę niezwłocznego umieszczenia pacjenta
  w szpitalu, a brak miejsc, zakres udzielanych przez szpital lub względy epidemiologiczne nie pozwalają na przyjęcie, szpital po udzieleniu niezbędnej pomocy zapewnia w razie potrzeby przewiezienie pacjenta do innego szpitala, po uprzednim porozumieniu się z tym szpitalem.
  O dokonanym rozpoznaniu stanu zdrowia i podjętych czynnościach lekarz dokonuje odpowiedniego wpisu w dokumentacji medycznej.

§ 26

 1. Przyjęcia pacjentów odbywają się całodobowo w:
 1. Szpitalnym Oddziale Ratunkowym
 2. Izbie Przyjęć Dziecięcej,
 3. Izbie Przyjęć Zakaźnej,
 4. Izbie Przyjęć Położniczo-Ginekologicznej,
 5. Izbie Przyjęć Dermatologicznej,
 6. Izbie Przyjęć Ogólnej.
 1. Z chwilą przyjęcia pacjenta do szpitala jego odzież, za pokwitowaniem, przekazywana jest
  do Magazynu Rzeczy Chorego. W dniu wypisu pacjent otrzymuje swoje rzeczy za pokwitowaniem.
 1. Przy przyjęciu do szpitala pacjentowi zakłada się niezwłocznie dokumentację medyczną spełniającą obowiązujące wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia oraz wewnętrzne wymogi szpitala.
 2. Pacjentów szpitala zaopatruje się w identyfikatory osobiste,
 3. W historii choroby leczenia szpitalnego, przy przyjęciu należy uzyskać pisemne wskazanie przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego:
 1. osoby, upoważnionej przez pacjenta do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia
  i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą (nr telefonu) lub pisemne oświadczenie o braku takiego upoważnienia,
 2. osoby, upoważnionej przez pacjenta do uzyskiwania dokumentacji, a w przypadku śmierci
  do wglądu do dokumentacji medycznej, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej lub pisemne oświadczenie o braku takiego upoważnienia.
 1. W sytuacji gdy stan zdrowia pacjenta uniemożliwia uzyskanie w/w oświadczeń przy przyjęciu,
  w historii choroby należy odnotować przyczynę nie odebrania od pacjenta powyższych danych
  i uzyskać je od pacjenta w trakcie pobytu w szpitalu z chwilą, gdy stan zdrowia pacjenta na to pozwoli.
 2. W sytuacji powtarzających się hospitalizacji, wcześniej udzielone przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego upoważnienia zachowują moc prawną, o ile nie zostały przez w/w osoby w formie pisemnej odwołane. W/w oświadczenia woli dotyczą wyłącznie upoważnień wyrażonych
  w odniesieniu do hospitalizacji mających miejsce w tutejszym szpitalu.
 3. Postępowanie z rzeczami pacjentów ujęte jest w „Regulaminie przyjmowania i przechowywania odzieży i obuwia pacjentów oraz depozytu w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie”.

§ 27

 1. Szpital realizuje świadczenia zdrowotne w trybie nagłym lub terminie określonym kolejką oczekujących na realizację świadczenia w trybie stabilnym – przyjęcia planowe, w zależności
  od stwierdzanego stanu pacjenta.
 2. Realizacja określonych świadczeń zdrowotnych może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu zgody pacjenta, a w przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki
  o podwyższonym ryzyku, po uzyskaniu zgody pacjenta na piśmie.

§ 28

 1. Szpital nie może odmówić udzielania świadczeń zdrowotnych osobie, która potrzebuje natychmiastowego udzielenia takiego świadczenia ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia.
 2. W przypadku konieczności natychmiastowej hospitalizacji pacjenta, gdy szpital nie zapewnia realizacji świadczeń w wymaganym zakresie lub nie dysponuje wolnymi miejscami w oddziale szpitalnym realizującym świadczenia w wymaganym zakresie, lekarz przyjmujący pacjenta w Izbie Przyjęć ustala telefonicznie miejsce, w miarę możliwości w najbliższej placówce realizującej świadczenia w wymaganym zakresie oraz w razie konieczności organizuje transport medyczny.

§ 29

 1. Świadczenia zdrowotne udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawody medyczne oraz spełniające wymagania określone w odrębnych przepisach.
 1. Przez osobę wykonującą zawód medyczny należy rozumieć osobę, która na podstawie odrębnych przepisów uprawniona jest do udzielania świadczeń zdrowotnych, oraz osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych, w określonym zakresie lub
  w określonej dziedzinie medycznej.
 2. Personel medyczny na bieżąco uczestniczy w szkoleniach mających na celu uaktualnianie wiedzy medycznej.
 3. Szczegółowe zakresy uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracowników określają zakresy czynności znajdujące się w aktach osobowych poszczególnych pracowników.

§ 30

 1. Świadczenia opieki zdrowotnej w oddziałach szpitalnych i świadczenia specjalistyczne
  w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielane są według kolejności zgłoszenia z uwzględnieniem aktualnego stanu zdrowia pacjenta w dniach i godzinach ich udzielania przez poszczególne komórki organizacyjne szpitala.
 2. Na świadczenia, o których mowa w ust. 1 poszczególne komórki organizacyjne szpitala:
  1. ustalają kolejność udzielenia świadczenia na podstawie zgłoszeń pacjentów,
  2. informują o terminie udzielenia świadczenia oraz uzasadniają przyczynę wyboru tego terminu,
  3. wpisują, za zgodą pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, w kolejnej pozycji prowadzonej listy oczekujących na udzielenie świadczenia.
 3. Lista oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego stanowi integralną część dokumentacji medycznej.
 4. Listę oczekujących prowadzi się w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń oraz zgodnie z kryteriami określonymi w odrębnych przepisach.
 5. W razie zmiany stanu zdrowia pacjenta, wskazującej na potrzebę wcześniejszego niż
  w ustalonym terminie udzielenia świadczenia, pacjent informuje o tym szpital, który jeżeli wynika
  to z kryteriów medycznych - koryguje odpowiednio termin udzielenia świadczenia i informuje niezwłocznie pacjenta o nowym terminie.
 6. W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej, a które uniemożliwiają zachowanie terminu wynikającego
   z listy oczekujących, szpital informuje pacjenta w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wynikającego ze zmiany kolejności udzielenia świadczenia i jej przyczynie. Przepis ten dotyczy również przypadku zmiany terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej na wcześniejszy.
 7. W przypadku, gdy pacjent nie może stawić się w szpitalu w terminie określonym w trybie ust. 2, 5 lub 6 lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, jest on obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym szpital.
 8. W celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania pacjent może wpisać się na jedną listę oczekujących w szpitalu.

§ 31

1. Na wykonanie zabiegu w celach leczniczych lub diagnostycznych niezbędna jest zgoda wyrażona
na piśmie przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.

2. Na poddanie się eksperymentalnej metodzie leczenia lub diagnostyki oraz na udział
w eksperymencie medycznym dla celów naukowych konieczna jest zgoda wyrażona na piśmie przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego.

§ 32

1.   W przypadku zabiegów operacyjnych i diagnostycznych nie wymagających natychmiastowego ich wykonania ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, planowanych ze znacznym wyprzedzeniem czasu, pacjent mający poddać się takim zabiegom powinien wykonać niezbędne szczepienia ochronne (np. przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby) i przedłożyć stosowne dowody
na okoliczność wykonanych szczepień

§ 33

 1. Wypisanie pacjenta, jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, następuje:
 1. gdy stan zdrowia pacjenta nie wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne,
 2. na żądanie pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego,
 3. gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń,
  a nie zachodzi obawa, że odmowa lub zaprzestanie udzielania świadczeń zdrowotnych może spowodować bezpośrednie niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia.
 1. Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania pacjenta, którego stan zdrowia wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych, dyrektor lub lekarz przez niego wyznaczony może odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na siedzibę szpitala sąd opiekuńczy. Właściwy sąd zawiadamiany jest niezwłocznie o odmowie wypisania
  ze szpitala i o przyczynach odmowy.
 2. Pacjent występujący o wypisanie ze szpitala na własne żądanie, składa pisemne oświadczenie
  o wypisaniu ze szpitala na własne żądanie, po uzyskaniu od lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w warunkach szpitalnych. W przypadku braku takiego oświadczenia – lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej pacjenta z zaznaczeniem,
  że nastąpiła odmowa złożenia pisemnego oświadczenia.

§ 34

 1. Jeżeli przedstawiciel ustawowy lub opiekun faktyczny nie odbiera małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji ze szpitala w wyznaczonym terminie, szpital zawiadamia o tym niezwłocznie organ gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu tej osoby oraz organizuje
  na koszt gminy przewiezienie do miejsca zamieszkania.
 2. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, ponosi koszty pobytu
  w szpitalu począwszy od terminu określonego przez dyrektora szpitala lub osobę przez niego upoważnioną, niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń określonych w odrębnych przepisach.

Rozdział VI

ZASADY ORGANIZACJI UDZIELANIA SPECJALISTYCZNYCH ŚWIADCZEŃ AMBULATORYJNYCH

§ 35

 1. Specjalistyczne świadczenia zdrowotne udzielane są przez lekarzy specjalistów, reprezentowanej specjalności w poradniach specjalistycznych.
 2. Poradnie specjalistyczne przyjmują pacjentów w dni robocze, w godzinach od 7.00 – 15.00,
  a po godzinie 15.00 do 7.00 pacjenci przyjmowani są w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Szczegółowy rozkład czasu pracy w poradniach z wykazem przyjmujących lekarzy znajduje się na drzwiach wejściowych do każdej poradni.
 3. Świadczenia, o których mowa w ust. 1 udzielane są na podstawie skierowania lekarza prowadzącego danego pacjenta.
 4. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie lub elektronicznie.
 5. Jeżeli stan zdrowia osoby ubezpieczonej wymaga kontynuacji leczenia specjalistycznego,
  to związane z tym kolejne wizyty u lekarza specjalisty odbywają się bez ponownego skierowania.
 6. W przypadku braku skierowania do lekarza specjalisty lub braku dowodu ubezpieczenia świadczenie specjalistyczne wykonywane jest odpłatnie, według obowiązującego w szpitalu cennika usług medycznych.
 7. Świadczenia zdrowotne związane z wypadkiem, zatruciem, urazem stanem zagrożenia życia udzielane są bez skierowania.
 8. Gdy cel leczenia nie może być osiągnięty w warunkach ambulatoryjnych, lekarz specjalista kieruje pacjenta do leczenia szpitalnego ustalając, w miarę możliwości, termin przyjęcia do szpitala.

§ 36

 1. Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki medycznej obejmują badania diagnostyczne,
  w tym analizy wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego.
 2. Świadczenia zdrowotne z zakresu diagnostyki medycznej udzielane są w zakładach
  i pracowniach diagnostycznych, na podstawie skierowania lekarza. Całodobowo w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej oraz Zakładzie Bakteriologii, w pozostałych pracowniach w dni robocze.

§ 37

1.   Świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielane są w Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji szpitala i polegają na interdyscyplinarnych, kompleksowych działaniach usprawniających, które służą zachowaniu, przywróceniu i poprawie zdrowia.

2.    Świadczenia, o których mowa w  ust.1, udzielane są na podstawie skierowania lekarza.

§ 38

 1. Procedurę postępowania personelu medycznego w przypadku zgonu pacjenta w szpitalu oraz zakres podejmowanych czynności reguluje Zarządzenie Dyrektora Szpitala w Koszalinie w sprawie „identyfikacji i postępowania ze zwłokami osób zmarłych w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie”,
  na mocy ustawy o działalności leczniczej.

2.   W razie śmierci pacjenta w oddziale, szpital ma obowiązek należycie przygotować jego zwłoki,
w celu ich wydania osobom upoważnionym do pochowania.

3.   Sposób postępowania szpitala, o którym mowa w ust.1, uwzględniający konieczność zachowania godności należnej zmarłemu regulują odrębne przepisy.

 1. Zabrania się pracownikom szpitala i osobom udzielającym świadczeń zdrowotnych dla szpitala udzielania informacji o zgonach zakładom pogrzebowym.
 2. Informacje o zakładach pogrzebowych rodzina zmarłego może uzyskać w informatorach pozaszpitalnych.

§ 39

 1. Szpital prowadzi dokumentację medyczną dotyczącą osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji oraz udostępnia dokumentację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Szpital udostępnia dokumentację, o której mowa w ust. 1 na żądanie:
 1. pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego, bądź osoby upoważnionej przez pacjenta,
 2. zakładów opieki zdrowotnej, jednostek organizacyjnych tych zakładów i osób wykonujących zawód medyczny poza zakładami opieki zdrowotnej, jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna
  do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych,
 3. właściwym do spraw zdrowia organom państwowym oraz organom samorządu lekarskiego
  w zakresie niezbędnym do wykonania kontroli i nadzoru,
 4. Ministerstwa Zdrowia, sądów, prokuratorów oraz sądów i rzeczników odpowiedzialności zawodowej, w związku z prowadzonym postępowaniem,
 5. uprawnionych na mocy odrębnych ustaw organów i instytucji, jeżeli badanie zostało przeprowadzone na ich wniosek,
 6. organów rentowych, zakładów ubezpieczeniowych oraz zespołów do spraw orzekania stopnia niepełnosprawności, w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem,
 7. rejestrów usług medycznych, w zakresie niezbędnym do prowadzenia rejestrów,
 8. zakładom ubezpieczeń na zasadach określonych w przepisach o działalności ubezpieczeniowej.
 1. Dokumentacja medyczna może być udostępniona także szkole wyższej lub jednostce badawczo-rozwojowej do wykorzystania dla celów naukowych, bez ujawniania nazwiska i innych danych umożliwiających identyfikację osoby, której dokumentacja dotyczy.
 2. Rodzaje dokumentacji medycznej, sposoby jej prowadzenia oraz szczegółowe warunki
  jej udostępniania określa obowiązująca w szpitalu instrukcja opracowana na podstawie obowiązujących przepisów.
 3. Dokumentacja  medyczna  jest udostępniana:
  1. do wglądu w szpitalu,
  2. poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
  3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu
   po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.
 1. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w ust. 5 pkt 2 szpital pobiera opłatę,
  z zastrzeżeniem ust. 7.
 2. Przepis, o którym mowa w ust. 6, nie narusza uprawnień organów rentowych określonych w art. 77 ust.5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i art.121 ust.2 ustawy o emeryturach i rentach
  z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.
 3. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w ust. 5 pkt 2 określa cennik ustalony przez dyrektora szpitala.

Rozdział VII

WARUNKI WSPÓŁDZIAŁANIA Z INNYMI PODMIOTAMI WYKONUJĄCYMI DZIAŁALOŚĆ LECZNICZĄ

§ 40

 1. Szpital realizując swoje zadania współpracuje z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania.
 2. Współpraca z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą odbywa się w ramach podpisanych umów i porozumień, w przedmiocie świadczeń zdrowotnych.
 3. Szpital na bieżąco informuje współpracujące z nim podmioty wykonujące działalność leczniczą
  o zakresie udzielania świadczeń medycznych oraz możliwościach diagnostycznych.

§ 41

 1. Szpital współdziała z innymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie:
  1. konsultacji specjalistycznych,
  2. badań diagnostycznych,
  3. transportu sanitarnego.
 2. Warunki współdziałania, o których mowa w ust. 1, określają zawarte umowy dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych.
 3. W realizacji świadczeń zdrowotnych na rzecz leczonych pacjentów szpital współpracuje również z:
  1. Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym,
  2. jednostkami ratownictwa medycznego,
  3. placówkami opiekuńczo-leczniczymi i pielęgnacyjno-opiekuńczymi,
  4. ośrodkami pomocy społecznej,
  5. lekarzami rodzinnymi.

Rozdział VIII

WYSOKOŚĆ  OPŁAT  POBIERANYCH  PRZEZ SZPITAL

§ 42

 1. Świadczenia zdrowotne ze środków publicznych udzielane są na podstawie okazanego dowodu ubezpieczenia, którym jest każdy dokument potwierdzający uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej.
 2. Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń zdrowotnych może być:
 1. dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę:
  1. druk ZUS RMUA,
  2. aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
  3. legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką,
 2. dla osoby prowadzącej działalność gospodarczą - aktualny dowód wpłaty składki
  na ubezpieczenie zdrowotne,
 3. dla osoby ubezpieczonej w KRUS - legitymacja KRUS wraz z dowodem wpłaty ostatniej składki na ubezpieczenie społeczne,
 4. dla emerytów i rencistów - legitymacja emeryta lub rencisty lub aktualny odcinek emerytury lub renty,

5)   dla osoby bezrobotnej:

 1. aktualne zaświadczenie z urzędu pracy,
 2. legitymacja ubezpieczeniowa wraz z aktualnym wpisem i pieczątką,
  1. dla osoby ubezpieczonej dobrowolnie - umowa zawarta z NFZ wraz z aktualnym dowodem opłaty składki,
  2. dla członka rodziny osoby ubezpieczeniowej:
 1. druk ZUS ZCZA lub ZUS ZCNA z aktualną pieczątką pracodawcy,
 2. legitymacja rodzinna,
 3. aktualne zaświadczenie z zakładu pracy,
 4. legitymacja emeryta lub rencisty z wpisanymi członkami rodziny wraz z aktualnym odcinkiem emerytury lub renty,
  1. dla osób uprawnionych z innego państwa członkowskiego, przebywających czasowo
   na terytorium Polski:
 1. EKUZ – Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 2. certyfikat zastępczy,
 3. poświadczenie wydane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

§ 43

Wysokość opłat za udzielone świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych, lub które mogą być zgodnie z przepisami ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654 ze zm.) jak również odrębnymi przepisami, udzielane za częściową albo całkowitą odpłatnością określa obowiązujący cennik szpitala.

§ 44

 1. Szpital pobiera opłaty za udostępnienie uprawnionym podmiotom i organom oraz na wniosek świadczeniobiorcy, zaświadczeń, orzeczeń, opinii i wniosków lekarskich, zaświadczeń wystawionych przez położną oraz kopii dokumentacji medycznej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 2. Cennik szpitala ustalony jest odrębnym zarządzeniem dyrektora.

§ 45

 1. Wysokość opłat za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959r.
  o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz od podmiotów, na zlecenie, których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym, określona jest cennikiem szpitala.
 2. Opłaty, o której mowa w ust.1, nie pobiera się, jeżeli przepisy odrębne stanowią inaczej.

§ 46

Dopuszcza się pobieranie opłaty, za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż określony
w  § 32 ust. 1 od osób lub instytucji uprawnionych do pochowania zwłok na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz od podmiotów, na zlecenie których przechowuje się zwłoki w związku z toczącym się postępowaniem karnym. Opłaty nie pobiera się, jeżeli przepisy odrębne tak stanowią.

§ 47

W przypadku, o którym mowa w  art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmarłych, dopuszcza się pobieranie od gminy opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta
za okres przypadający po upływie 3 dni od dnia powiadomienia gminy o konieczności pochowania zwłok pacjenta w związku z nie pochowaniem ich przez inne uprawnione osoby lub instytucje.

§ 48

 1. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania, a w przypadku niemożności ustalenia miejsca zamieszkania właściwa ze względu na ostatnie miejsce pobytu pacjenta pokrywa koszty transportu sanitarnego pacjenta małoletniego lub osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji
  do miejsca pobytu, jeżeli przedstawiciel ustawowy pacjenta albo osoba, na której w stosunku
  do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, nie odbiera pacjenta w wyznaczonym terminie.
 2. Gmina pokrywa koszty transportu sanitarnego, o którym mowa w ust.1, na podstawie rachunku wystawionego przez szpital, a wysokość opłaty określa cennik obowiązujący w szpitalu.

§ 49

Opłatę za przewóz pacjenta transportem sanitarnym ustala się według cennika na usługi transportu sanitarnego obowiązującego w szpitalu.

§ 50

 1. Szpital udziela świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów, nieodpłatnie, za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością.
 1. Wysokość opłat za wykonywanie świadczeń zdrowotnych udzielane osobom nieuprawnionym
  w rozumieniu postanowień ust.1, ustala dyrektor szpitala w drodze zarządzenia

§ 51

Informacje dotyczące wysokości opłat pobieranych przez szpital według obowiązującego cennika, podane są do wiadomości pacjentów w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Rozdział XI

SKARGI I WNIOSKI

§ 52

 1. Skargi i wnioski pacjentów przyjmowane i rozpatrywane są przez dyrektora szpitala
  po uprzednim złożeniu skargi lub wniosku w sekretariacie.
 2. Ustalone godziny przyjęć interesantów w sprawie skarg i wniosków wywieszone są na tablicy ogłoszeń.
 3. Przedmiotem skargi i wniosku mogą być:
  1. zaniedbania lub nienależyte wykonanie zadań przez personel szpitala,
  2. poprawa organizacji i usprawnienie pracy szpitala.

 

Rozdział XII

ZASADY DOTYCZĄCE TRANSPORTU SANITARNEGO PACJENTÓW

§ 53

 1. Pacjentom, na podstawie zlecenia lekarza zatrudnionego w szpitalu, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, w przypadkach:
  1. konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej,
  2. wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.
 1. Pacjentom, na podstawie zlecenia lekarza szpitala przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego – w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającego korzystanie ze środków transportu publicznego do miejsca pobytu wskazanego
  w dokumentacji medycznej.
 2. W przypadkach niewymienionych w ust. 1 i 2 na podstawie zlecenia lekarza zatrudnionego
  w szpitalu, pacjentom przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego za częściową odpłatnością lub odpłatnie na zasadach określonych w innych obowiązujących przepisach.
 3. Szczegółowe zasady transportu sanitarnego pacjentów reguluje zarządzenie dyrektora szpitala.

 

Rozdział XIII

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

§ 54

 1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają odpowiednie zastosowanie także do podmiotów,
  które wykonują świadczenia zdrowotne w imieniu szpitala, na podstawie udzielonego im zamówienia  w ramach umów cywilno - prawnych.
 2. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie, mają zastosowanie przepisy ustawy o działalności leczniczej i inne przepisy wydane na jej podstawie.

§ 55

Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Załącznik nr 1

do regulaminu organizacyjnego

STRUKTURA ORGANIZACYJNA WEWNĘTRZNA

I ZAKRES DZIAŁANIA POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH

§ 1

W skład szpitala wchodzą:

 1. Pion lecznictwa i diagnostyki, do których należą :
  1. oddziały szpitalne,
  2. izby przyjęć,
  3. Szpitalny Oddział Ratunkowy
  4. poradnie specjalistyczne,
  5. pracownie diagnostyczne,
  6. Zakład Diagnostyki Obrazowej,
  7. Zakład Bakteriologii,
  8. Zakład Patomorfologii i Medycyny Sądowej,
  9. Przychodnia Kompleksowej Rehabilitacji,
  10. Przychodnia Onkologiczna,
  11. Apteka Szpitalna z Pracownią Leku Cytotoksycznego,
  12. Wielosalowy Zespół Operacyjny.
 1. Pion ekonomiczno-techniczno-administracyjny, do którego należą:
  1. Dział Administracyjno-Gospodarczy,
  2. Dział Budowlany,
  3. Dział Ekonomiczno-Księgowy,
  4. Dział Informatyki,
  5. Dział Techniczny,
  6. Dział Personalny.
  7. Dział Zamówień Publicznych
  8. Dział Zaopatrzenia i Transportu,
 1. Inne komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska:
 1. Dział Jakości i Marketingu,
 2. Dział Rozliczeń i Statystyki Medycznej,
 3. Dział Epidemiologii,
 4. Dział Żywienia,
 5. Zespół Higieny Szpitalnej
 6. Centralna Sterylizatornia
 7. Lekarz Transfuzjonista
 8. Sekcja ds. bhp
 9. Samodzielne stanowiska:
  1. uchylony
  2. specjalista ds. organizacji,
  3. kapelani szpitalni,
  4. Inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej,
  5. Inspektor ds. obronnych – Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.
 10. Zespół Radców Prawnych.

§ 2

Dyrektorowi szpitala bezpośrednio podlegają:

 1. zastępcy dyrektora
 2. główny księgowy,
 3. Naczelna Pielęgniarka
 4. ordynatorzy oddziałów,
 5. koordynatorzy oddziałów,
 6. kierownicy komórek medycznych,
 7. Dział Ekonomiczno-Księgowy,
 8. Dział Rozliczeń i Statystyki Medycznej,
 9. Dział Personalny,
 10. Dział Epidemiologii,
 11. Lekarz Transfuzjonista,
 12. Dział Jakości i Marketingu,
 13. Sekcja ds. bhp,
 14. Pracownicy zajmujący stanowiska samodzielne:
  1. uchylony
  2. specjalista ds. organizacji,
  3. kapelani szpitalni,
  4. Inspektor ds. ochrony przeciwpożarowej,
  5. Inspektor ds. obronnych – Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych.
 1. Zespół Radców Prawnych.

§ 3

Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych podlegają następujące działy:

 1. Administracyjno-Gospodarczy,
 2. Budowlany,
 3. Informatyki,
 4. Techniczny,
 5. Zamówień Publicznych,
 6. Zaopatrzenia i Transportu,

§ 4

 1. Naczelna Pielęgniarka kieruje pracą personelu pielęgniarskiego szpitala oraz komórek medycznych. Naczelnej Pielęgniarce podlegają:
  1. pielęgniarki oddziałowe i koordynujące,
  2. Centralna Sterylizatornia,
  3. Dział Żywienia,
  4. Zespołu Higieny Szpitalnej.
 1. Naczelna Pielęgniarka podlega bezpośrednio dyrektorowi szpitala.

§ 5

Oddziałami szpitalnymi, poradniami i pracowniami tej samej specjalności kierują ordynatorzy/koordynatorzy, którzy podlegają bezpośrednio dyrektorowi szpitala.

§ 6

Zakładami diagnostycznymi, samodzielnymi pracowniami oraz Apteką Szpitalną kierują kierownicy podlegli bezpośrednio dyrektorowi szpitala.

 

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE W PIONIE LECZNICTWA

§ 7

 1. W szpitalu działają izby przyjęć:
 1. Szpitalny Oddział Ratunkowy
 2. Izba Przyjęć Dziecięca
 3. Izba Przyjęć Ginekologiczno-Położnicza
 4. Izba Przyjęć Zakaźna
 5. Izba Przyjęć Dermatologiczna
 6. Izba Przyjęć Ogólna.
 1. Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym i Izbą Przyjęć Ogólną kieruje kierownik, który podlega dyrektorowi szpitala. Pozostałymi Izbami kierują odpowiedni ordynatorzy/koordynatorzy.

§ 8

Do podstawowych zadań izb przyjęć należy:

 1. zbadanie każdego chorego skierowanego do szpitala,
 2. udzielenie niezbędnej pomocy medycznej,
 3. kwalifikowanie zgłaszających się pacjentów według rodzaju choroby do leczenia ambulatoryjnego lub szpitalnego,
 4. ustalenie potrzeby hospitalizacji,
 5. rejestracja osób skierowanych na leczenie szpitalne, w szczególności przyjętych do szpitala,
 6. prowadzenie ewidencji wolnych łóżek,
 7. przeprowadzanie zabiegów sanitarno-higienicznych u osób przyjętych do szpitala,
 8. w miarę potrzeby lub obowiązku dostarczanie bielizny i odzieży szpitalnej osobom przyjętym do szpitala oraz przyjęcia ich rzeczy do magazynu rzeczy chorego lub depozytu.

§ 9

Oddziały szpitalne wraz z podległymi poradniami specjalistycznymi i pracowniami diagnostycznymi:

 1. Oddział Onkologii i Chemioterapii
 1. Oddział Wewnętrzny „B” z:
 1. Pododdziałem Nefrologicznym

3. Oddział Wewnętrzny „C” z:

 1. Pododdziałem Diabetologii
 2. Przyszpitalną Poradnią Diabetologiczną dla Dorosłych
 3. Pracownia Holterowską
 4. Pracownią Prób Wysiłkowych
 5. Gabinet Stopy Cukrzycowej
 1. Oddział Kardiologii z:

1)Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

2)Pracownią Kontroli Stymulatorów i Zaburzeń Rytmu

 1. Pracownią Elektrofizjologii
 2. Pracownią Rehabilitacji Kardiologicznej
 3. Pracownią USK
 4. Pracownią Holterowską
 5. Pracownią Prób Wysiłkowych
 6. Pracownią Hemodynamiki
 7. Pracownią Rentgenodiagnostyki Zabiegowej
 8. Przyszpitalną Poradnią Kardiochirurgiczną
 9. Pracownia Urządzeń Wszczepialnych Serca
 10. Poradnią Kontroli Rozruszników i Kardiowerterów
 11. Przyszpitalną Poradnią Kardiologiczną

5. Oddział Chirurgii Ogólnej z:              

 1. Pododdziałem Chirurgii Onkologicznej
 2. Blokiem Operacyjnym
 3. Poradnią Chirurgii Ogólnej

6. Oddział Chirurgii Urazowej i Ortopedycznej z:

 1. Blokiem Operacyjnym

7. Oddział Chirurgii Dziecięcej i Urazowo-Ortopedycznej z:

 1. Pododdziałem Leczenia Oparzeń
 2. Blokiem Operacyjnym
 3. Przyszpitalną Poradnią Chirurgii Dziecięcej

8. Oddział Urologii z:

 1. Blokiem Operacyjnym
 2. Pracownią USG

9. Oddział Laryngologii z:

 1. Pododdziałem Chirurgii Stomatologicznej
 2. Blokiem Operacyjnym
 3. Pracownią VNG
 4. Pracownią Audiologii

10. Oddział Okulistyki z:

 1. Blokiem Operacyjnym
 2. Pracownią Ortoptyki
 3. Pracownią Angiografii

11. Oddział Położniczo-Ginekologiczny z:

 1. Izbą Przyjęć
 2. Pododdziałem Ginekologii i Blokiem Operacyjnym
 3. Pododdziałem Położniczym z Blokiem Porodowo-Operacyjnym
 4. Pododdziałem Patologii Ciąży
 5. Pracownią USG.

12. Oddział Neurologii z:

 1. Pododdziałem Leczenia Padaczek
 2. Pracownia EEG
 3. Pododdziałem Udarowym

13. Oddział Dermatologii z Izbą Przyjęć

14. Oddział Obserwacyjno-Zakaźny z:

 1. Izbą Przyjęć
 2. Pododdziałem Hepatologii

15. Oddział Neonatologiczny z:

 1. Pododdziałem Patologii Noworodka i Wcześniaka

16. Oddział Dziecięcy z:

 1. Pododdziałem Diabetologii Dziecięcej
 2. Pododdziałem Neurologii Dziecięcej
 3. Izbą Przyjęć Dziecięcą.

17. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych

18. Oddział Anestezjologii, Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej

19. Oddział Neurochirurgii z:

 

1) Blokiem Operacyjnym

20. Oddział Chirurgii Naczyniowej z:

1) Blokiem Operacyjnym

21. Szpitalny Oddział Ratunkowy

22. Izba Przyjęć Ogólna

INNE KOMÓRKI ORGANIZAYJNE MEDYCZNE

§ 10

1. Samodzielne pracownie:

 1. Pracownia Endoskopowa z gabinetem zabiegowym
 2. Pracownia Psychologii Klinicznej

2. Przyszpitalne Poradnie specjalistyczne:

 1. Przyszpitalna Poradnia Kardiologiczna
 2. Przyszpitalna Poradnia Kardiologii Dziecięcej
 3. Przyszpitalna Poradnia Gastroenterologiczna
 4. Przyszpitalna Poradnia Endokrynologiczna
 5. Przyszpitalna Poradnia Hematologiczna
 6. Przyszpitalna Poradnia Chirurgii Naczyniowej
 7. Przyszpitalna Poradnia Chirurgii Ogólnej
 8. Przyszpitalna Poradnia Urologii Ogólnej i Urologii Onkologicznej
 9. Przyszpitalna Poradnia Neurologiczna
 10. Przyszpitalna Poradnia Hepatologiczna
 11. Przyszpitalna Poradnia Chorób Zakaźnych dla Dzieci i Dorosłych
 12. Przyszpitalna Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 13. Przyszpitalna Poradnia Stomatologiczna dla Osób Niepełnosprawnych
 14. Przyszpitalna Poradnia Otolaryngologiczna
 15. Przyszpitalna Poradnia Okulistyczna
 16. Przyszpitalna Poradnia Dermatologiczno-Wenerologiczna
 17. Przyszpitalna Poradnia Reumatologiczna
 18. Przyszpitalna Poradnia Medycyny Pracy
 19. Przyszpitalna Poradnia Neurologii Dziecięcej z Pracownią EEG
 20. Przyszpitalna Poradnia Gastroenterologii Dziecięcej
 21. Przyszpitalna Poradnia Preluksacyjna
 22. Przyszpitalna Poradnia Laktacyjna
 23. Przyszpitalna Poradnia Medycyny Sportowej
 24. Przyszpitalna Poradnia Neurochirurgiczna
 25. Przyszpitalna Poradnia Neonatologiczna
 26. Przyszpitalna Poradnia Diabetologiczna
 27. Przyszpitalna Poradnia Diabetologii Dziecięcej
 28. Przyszpitalna Poradnia Endokrynologii Dziecięcej
 29. Przyszpitalna Poradnia Chorób Tarczycy Dziecięcej
 30. Przyszpitalna Poradnia Leczenia Padaczek
 31. Przyszpitalna Poradnia Położniczo-Ginekologiczna z Pracownią Kolposkopii
 32. Przyszpitalna Poradnia Patologii Ciąży
 33. Przyszpitalna Poradnia Chirurgii Dziecięcej
 34. Przyszpitalna Poradnia Kardiochirurgiczna

3. Inne komórki medyczne:

 1. Przychodnia Kompleksowej Rehabilitacji z Oddziałem Dziennym oraz Poradniami: Rehabilitacji Narządu Ruchu Dorosłych, Rehabilitacji Narządu Ruchu Dzieci, Logopedyczną i Wad Postawy, Działem Fizjoterapii: sale gimnastyczne, fizykoterapia, hydroterapia,
 2. Apteka Szpitalna z Pracownią Leku Cytotoksycznego,
 3. Gabinety lekarzy rodzinnych,
 4. Zespół Wyjazdowy Neonatologiczny „N”
 5. Przychodnia Onkologiczna.
 6. Centralna Sterylizatornia

§ 11

 1. Oddziałami i pracowniami znajdującymi się przy oddziałach oraz specjalistycznymi poradniami przyszpitalnymi kierują ordynatorzy/koordynatorzy tych oddziałów, którzy podlegają Dyrektorowi szpitala.
 2. Do podstawowych zadań oddziałów, poradni specjalistycznych i pracowni diagnostycznych należy:
 1. przeprowadzanie, wszystkimi dostępnymi metodami, potrzebnych badań diagnostycznych
  i leczenie w określonych specjalnościach,
 2. współpraca w tym zakresie z innymi oddziałami oraz zakładami i działami pomocniczymi,
 3. prowadzenie ciągłego szkolenia kadry pracowników,
 4. zapewnienie pacjentom:
 1. właściwego, całodobowego pielęgnowania,
 2. prawidłowych warunków sanitarno-higienicznych.

 

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
W PIONIE DIAGNOSTYKI
I INNE MEDYCZNE KOMÓRKI POMOCNICZE

§12

Zakład Diagnostyki Obrazowej

 1. W skład zakładu wchodzą:
  1. Pracownia USG
  2. Pracownia Tomografii Komputerowej
  3. Pracownia RTG
  4. Rezonans Magnetyczny
 2. Do podstawowych zadań zakładu należy wykonywanie badań: RTG, USG i TK i ich interpretacja, na zlecenie, dla oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych oraz innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
 3. Zakładem kieruje kierownik, który podlega dyrektorowi szpitala.

§ 13

Zakład Bakteriologii

 1. W skład zakładu wchodzą:
  1. Pracownia Bakteriologii Ogólnej
  2. Pracownia Schorzeń Jelitowych
  3. Pracownia Serologii Bakteriologicznej
  4. Pracownia Biocenozy Pochwy.
 2. Do podstawowych zadań zakładu należy:
  1. wykonywanie badań bakteriologicznych na zlecenie oddziałów szpitalnych i innych podmiotów wykonujących działalność medyczną,
  2. prowadzenie działalności konsultacyjnej.
 3. Zakładem kieruje kierownik zakładu, który podlega dyrektorowi szpitala.

§ 14

Zakład Patomorfologii i Medycyny Sądowej

 1. W skład zakładu wchodzą:
  1. Pracownia Histopatologii,
  2. Pracownia Cytologii,
  3. Prosektura,
  4. Gabinety lekarzy,
  5. Sekretariat zakładu.
 2. Do podstawowych zadań zakładu należy:
  1. wykonywanie i ocena badań zleconych przez oddziały szpitalne i inne podmioty wykonujące działalność medyczną,
  2. wykonywanie sekcji zwłok.
 3. Zakładem kieruje kierownik, który podlega dyrektorowi szpitala.

§ 15

Przychodnia Kompleksowej Rehabilitacji z Oddziałem Dziennym

 1. W skład przychodni wchodzą:
 1. Poradnia Rehabilitacji Narządu Ruchu dla dorosłych i dzieci
 2. Poradnia Logopedyczna
 3. Poradnia Wad Postawy
 4. Sale gimnastyczne
 5. Gabinety fizykoterapii
 6. Gabinety hydroterapii i parafinoterapii
 7. sala gimnastyczna i gabinet fizykoterapii przy oddziale neurologii.
 1. Do podstawowych zadań przychodni należy:
 1. świadczenie rehabilitacyjne pacjentom leczonym w szpitalu oraz w poradniach przyszpitalnych
 2. prowadzenie konsultacji w zakresie programu rehabilitacji oraz prowadzenie badań kontrolnych pacjentów,
 3. świadczenie usług dla innych podmiotów leczniczych, w ramach zawartych umów.
 4. Przychodnią kieruje kierownik, który podlega dyrektorowi szpitala.

§ 16

Apteka Szpitalna z Pracownią Leku Cytotoksycznego

 1. Do podstawowych zadań apteki szpitalnej należy:
  1. zaopatrywanie oddziałów szpitalnych w leki, materiały opatrunkowe, nici chirurgiczne oraz preparaty diagnostyczne i środki dezynfekcyjne będące produktami leczniczymi,
  2. zaopatrywanie w płyny infuzyjne,
  3. utrzymywanie i właściwe przechowywanie zapasów leków, artykułów sanitarnych i wyrobów medycznych jednorazowego użytku,
  4. wytwarzanie leków recepturowych i przygotowywanie leków cytotoksycznych,
  5. nadzór nad gospodarką lekami w oddziałach szpitalnych i pozostałych komórkach szpitalnych,
  6. sprawowanie kontroli przychodu i rozchodu środków odurzających i psychotropowych,
  7. prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie leków będących w dyspozycji apteki.
 2. Apteką kieruje kierownik, który podlega dyrektorowi szpitala.

§ 17

Przychodnia Onkologiczna – Koszalin, ul. Orla 2

 1. W skład przychodni wchodzą:
 1. Poradnia Onkologii Ogólnej,
 2. Poradnia Chirurgii Onkologicznej,
 3. Poradnia Ginekologii Onkologicznej,
 4. Poradnia Medycyny Paliatywnej
 5. Poradnia Psychologii,
 6. Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi,
 7. Pracownia Mammograficzna,
 8. Pracownia USG
 9. Oddział Dzienny Chemioterapii,
 10. Pracownia Mammotomiczna.
 1. Do podstawowych zadań przychodni należy:
 1. wykonywanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych poprzez konsultowanie, diagnozowanie
  i leczenie pacjentów zgłaszających się do przychodni,
 2. wykonywanie niezbędnych badań diagnostycznych wynikających ze wskazań medycznych oraz ekonomicznych,
 3. wykonywanie badań mammograficznych, profilaktycznych ,,Program wczesnego wykrywania raka piersi”,
 4. prowadzenie podstawowej i pogłębionej diagnostyki gruczołu piersiowego z biopsją mammotomiczną,
 5. wykonywanie badań ultrasonograficznych diagnostycznych i profilaktycznych,
 6. wykonywanie zabiegów chirurgiczno-onkologicznych metodą tradycyjną oraz metodą elektrokoagulacji,
 7. leczenie schorzeń nowotworowych dostępnymi metodami, według obowiązujących standardów leczenia,
 8. w oddziale dziennym chemioterapii prowadzone jest leczenie schorzeń nowotworowych cytostatykami (programy lekowe), leczenie powikłań po chemioterapii,
 9. udzielanie świadczeń z zakresu opieki paliatywnej ze szczególnym uwzględnieniem leczenia p/bólowego u pacjentów onkologicznych,
 10. prowadzenie badań genetycznych we współpracy z Ośrodkiem Nowotworów Dziedzicznych RSO Zakład Genetyki i Patomorfologii PAM w Szczecinie,
 11. prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej i statystycznej oraz kart zgłoszeń nowotworów złośliwych,
 12. udzielanie świadczeń medycznych, o których mowa w punkcie 1:
 13. nieodpłatnie - osobom ubezpieczonym,
 14. odpłatnie - według obowiązującego w szpitalu cennika usług medycznych, osobom nie posiadającym uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych,
 15. wydawanie orzeczeń o niezdolności do pracy,
 16. kierowanie na leczenia stacjonarne,
 17. kierowanie do sanatoriów,
 18. wydawanie zaświadczeń:
 19. do dalszego leczenia oraz do celów rentowych.
 1. Przychodnią kieruje kierownik, który podlega dyrektorowi szpitala.

§ 18

Zespół Higieny Szpitalnej

 1. Do podstawowych zadań zespołu należy utrzymanie optymalnego stanu czystości pomieszczeń i urządzeń w zleconych komórkach organizacyjnych szpitala.
 2. Zespół pracuje w oparciu o Zakładowy Standard Przestrzegania Higieny Szpitalnej.
 3. Zespołem kieruje kierownik, który podlega naczelnej pielęgniarce.

§ 19

Centralna Sterylizatornia

1. Do podstawowych zadań centralnej sterylizatorni należy:

 1. wykonywanie usług w zakresie sterylizacji parą wodną i sterylizacji niskotemperaturowej tlenkiem etylenu - sprzętu medycznego, narzędzi, materiałów opatrunkowych, bielizny:
 1. dla komórek organizacyjnych szpitala,
 2. dla innych podmiotów medycznych według zawartych umów,
 1. przyjmowanie, segregacja, pakowanie i kontrolowanie prawidłowego przygotowania narzędzi i materiałów do sterylizacji,
 2. monitorowanie procesów sterylizacji,
 3. prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 4. współpraca z komórkami organizacyjnymi szpitala,
 5. przygotowywanie codziennych zestawień z wykonywanych usług,
 6. wystawianie faktur za wykonane usługi podmiotom zewnętrznym,
 7. przygotowanie wody destylowanej:

a) dla komórek organizacyjnych szpitala,

b) dla innych podmiotów medycznych według obowiązującego w szpitalu cennika.

2. Centralną Sterylizatornią kieruje kierownik, który podlega Naczelnej Pielęgniarce.

§ 20

Dział Epidemiologii

 1. Do zadań działu należy:
  1. opracowanie i aktualizacja systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych,
  2. prowadzenie kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych i przedstawienie wyników
   i wniosków dyrektorowi szpitala i komitetowi zakażeń szpitalnych,
  3. szkolenie personelu w zakresie kontroli zakażeń szpitalnych,
  4. konsultowanie podejrzeń o zakażenie lub choroby zakaźne,
  5. monitorowanie i rejestracja zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych,
  6. sporządzanie i przekazywanie raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu i dyrektorowi szpitala,
  7. zgłaszanie w terminie ustawowym potwierdzeń epidemicznego wzrostu zakażeń szpitalnych właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu,
  8. monitorowanie lekooporności biologicznych czynników chorobotwórczych w wyniku niewłaściwego stosowania profilaktyki i terapii antybiotykowej,
  9. sporządzanie analiz epidemiologicznych, informowanie o bieżącej sytuacji komórek organizacyjnych szpitala,
  10. współpraca z personelem lekarskim i pielęgniarskim oraz komórkami diagnostycznymi szpitala,
  11. współpraca z Wojewódzką i Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.
 1. Działem Epidemiologii kieruje kierownik, który podlega Dyrektorowi Szpitala.

§ 21

Pracownia Psychologii Klinicznej

 1. Do zadań pracowni należy identyfikacja i podejmowanie działań umożliwiających zaspokojenie potrzeb psychospołecznych pacjenta hospitalizowanego w celu przeciwdziałania powstawaniu
  i pogłębianiu się zaburzeń psychicznych.
 2. Stanowisko samodzielne podlega bezpośrednio dyrektorowi szpitala.

§ 22

Lekarz Transfuzjonista

 1. Do zadań Lekarza Transfuzjonisty należą w szczególności sprawy:
  1. nadzoru nad krwiolecznictwem w oddziałach szpitalnych,
  2. planowanie zaopatrzenia szpitala w krew i preparaty krwiopochodne,
  3. wprowadzanie we współpracy z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Standardowych Operacyjnych Procedur (SOP) i kontrola ich przestrzegania,
  4. organizacja szkolenia pielęgniarek w dziedzinie krwiolecznictwa,
  5. współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
  6. współpraca z wyznaczonymi w poszczególnych oddziałach lekarzami transfuzjonistami oddziałowymi.
 2. Transfuzjonista szpitalny podlega bezpośrednio dyrektorowi szpitala.

§ 23

Dział Rozliczeń i Statystyki Medycznej

 1. W skład działu wchodzą:
 1. stanowiska ds. statystyki medycznej,
 2. stanowiska ds. ruchu chorych,
 3. stanowiska ds. rozliczania umów,
 4. archiwum medyczne.

2. Do podstawowych zadań działu należy:

 1. nadzór ruchu chorych,
 2. prowadzenie dokumentacji ruchu chorych,
 3. gromadzenie dokumentacji medycznej i wydawanie odpowiednich zaświadczeń,
 4. przygotowywanie informacji wraz z dokumentacją medyczną do sądów, prokuratury, policji, ubezpieczycieli,
 5. przyjmowanie, przechowywanie, wypożyczanie dokumentacji medycznej pacjenta,
 6. nadzór nad prawidłowością informacji w programie informatycznym ruchu chorych SOLMED
  i MEDICUS,
 7. nadzór nad raportowanymi procedurami medycznymi,
 8. prowadzenie informacji statystycznej z działalności szpitala,
 9. sporządzanie raportów statystycznych do rozliczeń z NFZ,
 10. sporządzanie sprawozdań statystycznych i innych informacji dotyczących działalności oddziałów i innych komórek organizacyjnych,
 11. rozliczanie i sprzedaż świadczeń zdrowotnych wykonanych przez poszczególne komórki usługowe szpitala, zgodnie z zawartymi umowami.
 12. wystawianie faktur za wykonane usługi medyczne.

3. Działem Rozliczeń i Statystyki Medycznej kieruje kierownik, który podlega Dyrektorowi szpitala.

§ 24

Dział Jakości i Marketingu

 1. W skład działu wchodzą:
  1. stanowisko specjalisty ds. jakości,
  2. stanowisko specjalisty ds. marketingu,
  3. stanowisko Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością.
 2. Do podstawowych zadań działu należy:
  1. inicjowanie, koordynowanie, kontrolowanie i wspieranie przedsięwzięć związanych
   z podnoszeniem jakości świadczonych usług medycznych,
  2. przygotowanie szpitala do wizyty akredytacyjnej i otrzymania certyfikatu ISO,
  3. prowadzenie działań marketingowych (marketing wewnętrzny i zewnętrzny) oraz z zakresu public relations,
  4. odpowiedzialność za opracowanie i wdrażanie działań budujących pozytywny wizerunek szpitala oraz kulturę organizacyjną,
  5. odpowiedzialność za sprzedaż komercyjną usług medycznych oraz sprzedaż/kupno innych usług (udział w przetargach, przygotowywanie ofert, kalkulacje cenowe i rynkowe, tworzenie i podpisywanie umów itp.),
  6. opracowywanie lub współopracowywanie wielokierunkowych strategii rozwoju szpitala, połączone z odpowiedzialnością za wybrane aspekty zarządzania zmianą.
 3. Działem kieruje kierownik, który podlega bezpośrednio dyrektorowi szpitala.
 4. Do zadań Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością należy:
 1. wdrażanie, utrzymywanie i doskonalenie systemu zarządzania jakością,
 2. prowadzenie weryfikacji i akceptowanie dokumentów systemu zarządzania jakością pod kątem zgodności ze stanem faktycznym oraz ich integralności z istniejącym systemem,
 3. organizowanie i prowadzenie okresowych przeglądów systemu zarządzania jakością,
 4. nadzorowanie opracowywania projektów dokumentów systemu zarządzania jakością i ich wdrażania,
 5. przedkładanie raportów o stanie funkcjonowania systemu jakości na naradach z kadrą kierowniczą i przeglądach systemu zarządzania jakością,
 6. współudział w pracach nad nowymi projektami związanymi ze zmianami organizacyjnymi, modernizacją i poprawą jakości w komórkach organizacyjnych szpitala,
 7. udział lub reprezentacja szpitala w spotkaniach z instytucjami kontrolującymi i audytującymi jeśli dotyczą one spraw związanych z systemem zarządzania jakością,
 8. nadzorowanie systemu zarządzania jakością,
 9. współtworzenie koncepcji rozwoju i integracji systemów zarządzania jakością wewnątrz szpitala,
 10. nadzorowanie przeprowadzania wyznaczonych w ramach systemu zarządzania jakością działań korygujących i naprawczych przez osoby odpowiedzialne,
 11. prowadzenie analizy wyników kontroli związanych z systemem zarządzania jakością,
 12. kontrola przestrzegania procedur systemu zarządzania jakością przez wszystkich pracowników szpitala.
 1. Pełnomocnik podlega dyrektorowi szpitala.

KOMÓRKI ORGANIZACYJNE

PIONU EKONOMICZNO-TECHNICZNO- ADMINISTRACYJNEGO

§ 25

Dział Ekonomiczno-Księgowy

 1. Do podstawowych zadań działu należy:
  1. prowadzenie rachunkowości szpitala, zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami.
  2. sporządzanie sprawozdań finansowych,
  3. racjonalne gospodarowanie środka i finansowymi przeznaczonymi na wykonywanie zadań,
  4. koordynację problematyki finansowo-księgowej komórek organizacyjnych,
  5. prowadzenie rachunku kosztów według miejsc ich powstawania, sporządzanie okresowych analiz w tym zakresie,
  6. prowadzenie kontroli formalno-rachunkowej dowodów księgowych,
  7. prowadzenie kasy zgodnie z instrukcją kasową,
  8. prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej składników majątkowych,
  9. rozliczanie zakładu z podatku od towarów i usług,
  10. organizowanie i sprawowanie wewnętrznej kontroli finansowej,
  11. prowadzenie rozliczeń inwentaryzacji wszystkich składników majątkowych wraz ze stosowną dokumentacją w tym zakresie,
  12. dokonywanie analizy zobowiązań i należności,
  13. prowadzenie windykacji należności.
 2. Działem kieruje kierownik, pod nadzorem Głównego Księgowego, który podlega dyrektorowi szpitala.

§ 26

Dział Techniczny

 1. Do podstawowych zadań działu należy organizowanie i prowadzenie działalności oraz sprawowanie nadzoru w zakresie zapewnienia eksploatacji nieruchomości, urządzeń i instalacji energetycznych i teletechnicznych, instalacji gazów medycznych, urządzeń chłodniczych, sieci wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody i pary technologicznej, urządzeń łączności sygnalizacyjnej, alarmowej, sprzętu technicznego, medycznego, gospodarczego poprzez:
 1. przeprowadzanie okresowych przeglądów nieruchomości, instalacji i urządzeń, celem
  zapewnienia niezbędnych napraw, remontów i konserwacji,
 2. ustalanie programów i planów remontów, zabiegów konserwacyjnych oraz napraw, zapewnienie ich realizacji przy pomocy służb własnych i w trybie zleceń – przetargów innym jednostkom gospodarczym,
 3. zapewnienie niezbędnej konserwacji, przeglądów okresowych, napraw sprzętu i aparatury medycznej oraz technicznej poprzez zabezpieczenie usług wysokospecjalistycznych jednostek serwisu technicznego,
 4. organizowanie i kontrolowanie przeprowadzonych konserwacji napraw i remontów oraz racjonalnego wykorzystania zużywanych środków rzeczowych,
 5. sporządzanie projektów planów zaopatrzenia w środki techniczne,
 6. ścisła współpraca z serwisami urządzeń medycznych i technicznych, Urzędem Dozoru Technicznego i innymi instytucjami nadzoru i kontroli,
 7. organizowanie i nadzorowanie gospodarki paliwowo-energetycznej,
 8. nadzór nad wykonaniem umów o prace zlecone oraz ich rozliczanie,
 9. przygotowywanie SIWZ i innych dokumentów dla zadań prowadzonych przez Dział Techniczny,
 10. przyjmowanie oddanych do użytku i eksploatacji budynków z instalacjami oraz urządzeń technicznych i medycznych ,
 11. udział w pracach planistycznych, odbiorach technicznych, różnego rodzaju komisjach stałych
  i powoływanych na doraźne potrzeby.

2. Działem kieruje kierownik, który podlega Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych.

§ 27

Dział Budowlany

 1. Do zadań Działu Budowlanego, należą w szczególności następujące sprawy:
  1. planowanie, przygotowanie, nadzorowanie i rozliczanie remontów i inwestycji budowlanych,
  2. dokonywanie wizji lokalnych realizowanych remontów i inwestycji budowlanych,
  3. współpraca z wykonawcami i biurami projektowymi,
  4. koordynacja i nadzór w zakresie robót budowlanych związanych z prowadzeniem
   i przekazywaniem inwestycji użytkownikom,
  5. opracowywanie planów, analiz i informacji w zakresie realizowanych inwestycji i remontów budowlanych,
  6. bieżąca kontrola wydatków przeznaczonych na inwestycje i remonty budowlane,
  7. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących spraw z zakresu działu.
 2. Działem kieruje kierownik, który podlega Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych.

§ 28

Dział Zaopatrzenia i Transportu

 1. W skład Działu Zaopatrzenia i Transportu wchodzą:
  1. zaopatrzenie,
  2. magazyny: medyczno-techniczno-gospodarczy, materiałów z demontażu, materiałów i urządzeń inwestycyjnych,
  3. transport wewnętrzny i zewnętrzny.
 1. Do podstawowych zadań działu należy:
  1. opracowywanie planów zaopatrzenia na podstawie zapotrzebowań poszczególnych jednostek organizacyjnych, zaopatrzenie w sprzęt i aparaturę medyczną oraz odczynniki chemiczne,
  2. zaopatrzenie w pościel, bieliznę oraz środki czystości i artykuły gospodarcze, środki chemiczne i dezynfekcyjne,
  3. zaopatrywanie w odzież ochronną, roboczą, materiały biurowe i druki,
  4. zaopatrywanie w materiały techniczne, budowlane i inne,
  5. zaopatrywanie w tlen i gazy techniczne,
  6. prowadzenie prawidłowej gospodarki magazynowej, sprawowanie bieżącego nadzoru i kontroli pracy magazynów w zakresie prawidłowej gospodarki zapasami i ich zabezpieczenie,
  7. prowadzenie kont osobistego wyposażenia pracowników,
  8. zabezpieczenie koniecznego transportu wewnętrznego chorych oraz posiłków żywnościowych, pościeli i innych artykułów gospodarczych i medycznych,
  9. zapewnienie transportu zewnętrznego i dysponowanie obcymi środkami transportowymi.
 2. Działem kieruje kierownik, który podlega Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych.

§ 29

Dział Administracyjno-Gospodarczy

 1. W skład działu wchodzą:
  1. stanowiska ds. administracyjno-gospodarczych,
  2. Centrala Telefoniczna,
  3. Magazyn Rzeczy Chorego,
  4. Szwalnia,
 2. Do podstawowych zadań działu należy:
  1. administrowanie obiektami szpitala,
  2. gospodarka odpadami, w tym medycznymi, makulaturą,
  3. wydawanie i rozliczanie bonów żywnościowych na posiłki profilaktyczne,
  4. wykonywanie umów na prace zlecone,
  5. prowadzenie archiwum zakładowego szpitala,
  6. prowadzenie magazynu druków ścisłego zarachowania,
  7. prenumerata prasy i wydawnictw,
  8. fakturowanie najmu i dzierżawy pomieszczeń, reklam i korespondencja z tym związana,
  9. wysyłanie i odbiór poczty, rejestracja i doręczanie zwolnień lekarskich do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, rejestracja i doręczanie metryk urodzeń noworodków do Urzędu Stanu Cywilnego,
  10. zaopatrywanie szpitala w pieczątki i tablice informacyjne,
  11. prowadzenie Magazynu Rzeczy Chorego / szatnia dla pacjentów /,
  12. obsługa centrali telefonicznej,
  13. prowadzenie szwalni / szycie nowej bielizny, naprawa zniszczonej /,
  14. współpraca z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej, Zarządem Dróg Miejskich, Zarządem Budynków Mieszkalnych,
  15. sporządzanie wniosków na policję,
  16. sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości,
  17. dezynsekcja i deratyzacja pomieszczeń szpitalnych,
  18. zabezpieczenie udziału pacjentów szpitala w wyborach parlamentarnych, samorządowych, na Prezydenta RP,
  19. monitorowanie usług świadczonych dla szpitala przez firmy zewnętrzne, w tym: pranie bielizny szpitalnej, ochrona obiektów szpitalnych, sprzątanie terenu szpitala, budynków administracji i obsługi technicznej oraz przychodni na terenie miasta.
 3. Działem kieruje kierownik, który podlega Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych.

§ 30

Dział Zamówień Publicznych

 1. Do podstawowych zadań działu należy:
 1. przestrzeganie przepisów określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych,
 2. prowadzenie postępowań na dostawy, usługi i roboty budowlane zgodnie z obowiązującą ustawą oraz regulaminem postępowania w sprawach o zamówienia publiczne,
 3. opracowywanie projektów zarządzeń dotyczących zamówień publicznych,
 4. doradztwo w sprawach wyboru trybu udzielenia zamówienia oraz przygotowania dokumentacji,
 5. analiza zasadności i poprawności wniosków kierowanych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych,
 6. proponowanie decyzji w zakresie wnoszonych środków odwoławczych,
 7. koordynowanie udzielenia zamówień publicznych przez komórki organizacyjne szpitala.
 1. Działem kieruje kierownik, który podlega Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych.

§ 31

Dział Informatyki

 1. Do zadań działu należy:
  1. diagnostyka, serwisowanie i konserwacja sprzętu komputerowego,
  2. konfiguracja stacji roboczych,
  3. instalowanie i obsługa oprogramowania,
  4. obsługa infrastruktury sieciowej,
  5. monitorowanie poprawności działania systemów,
 1. Działem kieruje kierownik, który podlega Zastępcy Dyrektora ds. Techniczno- Administracyjnych.

§ 32

Dział Żywienia

 1. W skład działu wchodzą:
  1. stanowisko ds. zaopatrzenia żywności,
  2. stanowisko ds. magazynu żywnościowego,
  3. stanowisko ds. planowania i realizacji żywienia,
  4. stanowisko ds. żywienia dietetycznego i ogólnego.
 2. Do podstawowych zadań działu należy:
  1. organizowanie procesu żywienia w szpitalu dla potrzeb pacjentów w poszczególnych oddziałach oraz personelu korzystającego ze stołówki przyzakładowej,
  2. opracowywanie szczegółowych jadłospisów z uwzględnieniem norm żywieniowych i wymogów dietetyczno-leczniczych,
  3. organizowanie zaopatrzenia w artykuły spożywcze oraz prowadzenie magazynu artykułów żywnościowych,
  4. terminowe przygotowanie posiłków i wydawanie poszczególnym oddziałom, planowanie
   i kalkulowanie kosztów żywienia,
  5. zabezpieczenie właściwych warunków sporządzania posiłków, sprawowanie nadzoru i kontroli nad całokształtem procesu żywienia,
  6. zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego posiłków – przestrzeganie praktyki produkcyjnej, higienicznej i zgodnej z certyfikatem HACCP i ISO.
 3. Działem kieruje kierownik, który podlega naczelnej pielęgniarce.

§ 33

Dział Personalny

 1. Do podstawowych zadań działu należy:
  1. przygotowywanie dokumentów związanych z zawieraniem i rozwiązywanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych, wynagrodzeniem oraz zmianą warunków pracy i płacy,
  2. czuwanie nad prawidłową realizacją przepisów Kodeksu pracy oraz innych przepisów określających prawa i obowiązki pracowników,
  3. stały nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy,
  4. ścisła współpraca ze związkami zawodowymi w zakresie spraw pracowniczych,
  5. kompletowanie dokumentów i składanie wniosków w sprawach rent i emerytur,
  6. zgłaszanie zapotrzebowań na nowych pracowników,
  7. sporządzenie obowiązujących sprawozdań w zakresie kadrowo-płacowym,
  8. naliczanie wynagrodzeń i zasiłków zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  9. rozliczanie i odprowadzanie składek ZUS i podatku dochodowego od wynagrodzeń,
  10. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem procesów szkoleniowych, sporządzanie rocznych obowiązkowych szkoleń, inicjowanie działań mających na celu ocenę szkoleń i ocenę skuteczności szkolenia, przygotowanie rocznego sprawozdania ze szkoleń,
  11. współpraca z zewnętrznymi organami nadzorującymi kształcenie podyplomowe kadry lekarskiej,
  12. obsługa praktyk odbywanych na terenie szpitala,
  13. rekomendacja zmian dla aktualnych systemów motywacyjnych oraz wynagradzania w celu maksymalizacji wydajności pracy,
  14. budowa ścieżek kariery,
  15. obsługa od strony kadrowej i płacowej wypadków w drodze do pracy i z pracy,
  16. symulacja wynagrodzeń,
  17. elektroniczna kontrola czasu pracy,
  18. przygotowanie i obsługa konkursów ofert zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Działem kieruje kierownik, który podlega dyrektorowi szpitala.

§ 34

Zespół Radców Prawnych

 1. Zasady wykonywania obsługi prawnej określają przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19 poz. 145 ze zm.)
 2. Zespół Radców Prawnych podlega bezpośrednio dyrektorowi szpitala.

§ 35

Specjalista ds. Organizacji

 1. Do zdań specjalisty należą następujące sprawy:
  1. sporządzanie dokumentów dotyczących organizacji szpitala – rejestracja zmian w sądzie,
  2. załatwianie formalności związanych ze zmianami w strukturze organizacyjnej komórek szpitala,
  3. sporządzanie pism dyrektora szpitala we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi,
  4. udział w opracowywaniu: statutu, regulaminów, struktury organizacyjnej szpitala,
  5. prowadzenie zbioru protokółów z kontroli zewnętrznych oraz sporządzanie odpowiedzi
   na zalecenia pokontrolne,
  6. prowadzenie dokumentacji skarg i wniosków oraz odpowiedniej korespondencji związanej
   z ich wyjaśnianiem,
  7. prowadzenie różnej korespondencji wewnętrznej i zewnętrznej w zakresie działalności szpitala,
  8. koordynacja spraw związanych z ubezpieczeniem szpitala.
 2. Stanowisko samodzielne podlega bezpośrednio dyrektorowi szpitala.

§ 36

Kapelani szpitalni

 1. Kapelani szpitalni pełnią posługi religijne dla pacjentów i pracowników szpitala w oparciu
  o następujące zasady :
  1. miejscem pełnienia posług religijnych jest kaplica szpitalna i oddziały szpitalne,
  2. na prośbę pacjentów lub ich rodzin, a także opiekunów ustawowych posługi religijne mogą być pełnione również w oddziałach szpitalnych przy łóżku chorego,
  3. warunki pełnienia posług religijnych, poza kaplicą szpitalną ustalane są w porozumieniu
   z ordynatorem oddziału. Zasady określone w pkt.1,2,3 mają zastosowanie w odniesieniu do posług religijnych wszystkich wyznań.
 2. Do obowiązków kapelana należy:
  1. zapewnienie chorym przebywającym w szpitalu potrzeb religijnych,
  2. sprawowanie sakramentu pokuty w kaplicy szpitalnej i salach chorych,
  3. odprawianie nabożeństw,
  4. udzielanie sakramentu Namaszczenia Chorych,
  5. udzielanie Komunii Św. Chorym w salach chorych,
  6. pociecha duchowa dla ludzi opuszczonych i samotnych,
  7. pomoc duszpasterska w organizowaniu pogrzebu osób samotnych,
  8. uczestniczenie w obchodach: Dnia Zdrowia, Dnia Chorego,
  9. organizowanie pielgrzymki pracowników służby zdrowia,
  10. organizowanie rekolekcji w kaplicy szpitalnej dla pracowników,
  11. zachęcanie pracowników do współpracy włączając ich w działalność duszpasterską,
  12. uczestniczenie w spotkaniach z okazji świąt Bożego Narodzenia (opłatkowych) i Wielkanocy,
  13. uczestniczenie w uroczystościach związanych z działalnością placówki np. rocznica otwarcia szpitala, oddziałów, poświęcenie oddziałów nowych i wyremontowanych,
  14. dbanie o obecność znaków chrześcijańskich (krzyże) w pomieszczeniach szpitala i o informacje odnośnie działania kaplicy i posługi duszpasterskiej oraz rozpowszechnianie książek (Pismo Święte) i gazet katolickich.
 3. Stanowisko samodzielne podlega bezpośrednio dyrektorowi szpitala.

§ 37

 1. Do zadań samodzielnego stanowiska pracy – Inspektora ds. obronnych – Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych należy prowadzenie spraw dotyczących:
 1. w zakresie spraw obronnych:

a) planowania obronnego,

b) przygotowania szpitala do realizacji zadań na potrzeby obronne państwa,

c) organizacji i funkcjonowania stałego dyżuru,

d) realizacji świadczeń na rzecz obrony,

e) przygotowania rezerw osobowych na potrzeby obronności (reklamowanie),

f) planowanie i organizowanie szkolenia obronnego.

 

2.  w zakresie obrony cywilnej:

a) planowania obrony cywilnej szpitala,

b) przygotowania formacji OC do realizacji zadań na potrzeby szpitala,

3.  w zakresie zarządzania kryzysowego:

a) opracowania i aktualizowania dokumentacji, określającej procedury postępowania
w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego oraz wystąpienia zdarzenia radiacyjnego

b) współuczestniczenia w realizacji przedsięwzięć podejmowanych w szpitalu w sytuacjach kryzysowych,

           4. w zakresie ochrony informacji niejawnych:

a) realizowanie zadań pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych określonych
w Ustawie z dn. 05.08.2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010r. Nr 182, poz. 1228) oraz aktach prawnych wykonawczych do ustawy,

b) przetwarzanie informacji niejawnych (opracowywanie, przyjmowanie, rejestrowanie, przechowywanie i wysyłanie dokumentów i materiałów niejawnych).

§ 38

Sekcja ds. bhp

 1. Zakres działania Sekcji BHP określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dn.
  2 września 1997r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704 ze zm.)
 2. Sekcją kieruje kierownik, który podlega bezpośrednio dyrektorowi szpitala

§ 39

Inspektor ds. Ochrony Przeciwpożarowej

 1. Do zadań inspektora należy:
  1. przedkładanie dyrektorowi informacji o stanie ochrony przeciwpożarowej wraz
   z wnioskami zmierzającymi do usuwania występujących zagrożeń,
  2. nadzór nad formami zewnętrznymi w zakresie prawidłowości wykonania przeglądów podręcznego sprzętu gaśniczego, hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych zgodnie
   z podpisanymi umowami,
  3. przeprowadzanie kontroli wewnętrznych z zakresu stanu ochrony przeciwpożarowej
   w obiektach szpitala,
  4. opracowywanie analiz, opinii z karesu ochrony przeciwpożarowej mających na celu zapobieganie pożarom i innym miejscowym zagrożeniom,
  5. udział w odbiorach inwestycyjnych obiektów, sprzętu i urządzeń przeciwpożarowych,
  6. przekazywanie meldunków o zaistniałych pożarach, analizowanie przyczyn powstawania pożarów i ich skutków wspólnie ze służbami technicznymi,
  7. analizowanie stanu wyposażenia obiektów w podręczny sprzęt gaśniczy, instrukcje przeciwpożarowe, tablice informacyjne i ostrzegawcze,
  8. prowadzenie szkoleń pracowniczych i czuwanie nad przestrzeganiem przez pracowników obowiązujących przepisów p/pożarowych.
 2. Stanowisko samodzielne podlega bezpośrednio dyrektorowi szpitala.